• 2687
  • 0

Kõigi rakenduste guru / Testlio

Foto Tõnu Tunnel speciāli Forbes
Foto Tõnu Tunnel speciāli Forbes

Kristel Viidik katsetab rakendusi. Miks makstakse talle selle eest, mida kogu rahvas teeb tasuta?

Mõne aja eest sisenesin tööpakkumiste portaali CV-Online, et uurida, millised on nõutuimad elukutsed. Nägin esimesel lehel täiesti ebaharilikku kuulu­tust, milles otsiti spetsialisti, kes katsetaks kasiinomängudele ette nähtud internetip­latvormi ja rakendust. Mõtlesin endamisi, mis amet see selline küll on. Selgub, et on olemas inimesed, kes mitte ainult peavad seda elukutseks, vaid on rajanud koguni spetsiaalse ettevõtte – Testlio.

Kristel Viidik (25) hakkas pärast kesk­kooli lõppu mõtlema, mis saab edasi. Esimene mõte oli kolida õe juur­de Londonisse, et teenida veidi raha. Mõeldud-tehtud. Londo­nis sai Kristel tööd ettekandja­na, tema õde ja tolle mees tööta­sid aga IT-valdkonnas. Kõik toi­muv näitas, et temalegi võiks see meeldida. Kristel naasis Eestisse ja andis 2008. aastal dokumendid sisse Eesti IT kolledfisse, kus alus­tas õpinguid erialal systems deve­lopment, mis on lihtsamalt öel­des programmeerimine. Juba üs­na pea õnnestus tal saada tööd rakenduste katsetajana, mida oli võimalik õpingutega ühendada. Kristeli töö oli katsetada eri fir­made rakendusi ja anda tagasisi­det tehniliste probleemide kohta. Hiljem asus ta tööle ettevõttes Pro Expert, kus sai aru, et katsetamine on muutunud tema kireks, mil­lega sooviks siduda oma karjää­ri. Kristel lõpetas õpingud 2011. aastal ning otsustas edasi liikuda ja koos oma peigmehe ja ettevõt­te kaasasutaja Marko Kruustükiga kolis ta uuesti Londonisse, kus lei­dis taas tööd katsetajana, seekord koosseisuvälisena. Kristel on vä­ga hea suhtleja ja soovis töötada meeskonnas koos teiste kolleegi­dega kogu maailmast, aga mees­konnatöö võimalusi kahjuks pol­nud. Samas nägi ta ka hulka puu­dusi, näiteks seda, et tema aega ei hinnatud ehk töötasu maksti vastavalt lei­tud vigadele. Tema arvates ei motiveerinud see mingil moel, kuna sel viisil oli katseta­jale kasulik leida vaid pealispinnal kergesti nähtavaid vigu, et mitte süvenemisega asj a­tult aega raisata. Seepärast otsustas Kristel luua koos sõbraga ise oma ettevõtte.

TESTLIO LÕPPTOODANG ON ÜLEVAADE LEITUD PROBLEEMIDEST, SAMUTI VÕIB SEE SISALDADA TAGASISIDE MONITOORINGUT.

Kõigepealt oli tarvis raha. Seetõttu osa­les Testlio 2012. aasta novembris sealsa­mas Londonis esimesel idufirmade kon­kursil AngelHack, millest võttis osa kokku 64 ideed. Testlio pääses 28 finalisti hullca ja teenis 25 000 USA dollarit. See andis või­maluse sõita San Franciscosse, et osale­da finaalis. Samuti võeti nad vastu Tech­Stars idufirmade kürendisse, kus hakka­ sid laienema. Aasta hiljem, tänavu jaanua­ris sai firma investeeringuna esimesed mil­jon dollarit, lisaks kirjutas sellest ka Tech­Crunch.com. Investorite ringis on 12 ini­mest eri fondidest. Edulugu võis alata.

Kuidas siis asi töötab? Iga katsetaja ei lae oma telefoni rakendust, ei proovi se­da ega anna tagasisidet, nagu teevad kõik teised. Testlio on üles ehitanud spetsiaalse platvormi, milles tegeleb rakenduse kat­setamisega kogu meeskond, igaüks näeb, milliseid puudusi on avastanud teised, et sama tööd ei peaks tegema mitu korda, nii hoitakse kontrolli all katsetamisele kuluv aeg. Katsetajate töö on kõrgelt hinnatud, tasustamine toimub tunnitöö alusel ja tee­nida võib koguni kuni 45 dollarit tunnis. Just sel põhjusel pole Testlio töötajate ri­dadesse pääseda sugugi kerge. Peaaegu kohustuslik on haridus IT- või arvutiteh­noloogia valdkonnas. Pärast sooviavaldu­se esitamist tuleb teha läbi Testlio loodud spetsiifiline mäng, mille käigus määratak­se kindlaks teadmiste ja oskuste tase. Vii­masena toimub veebiseminar koos teiste katsetajatega ja ettevõtte juhtkonnaga, et tegelda muude küsimustega.

Testlio töötab kahel viisil: on võima­lik osaleda ühekordses katsetamises, kuid võib ka lepingu alusel kokku leppida iga­kuise teenuse. Arendades lõputult oma (ükskõik millist) toodet või rakendust, on katsetamine vajalik kogu aeg. Sellest an­nab tunnistust turu maht, milles Testlio koht pole küll veel päris selge, kuid po­tentsiaal tohutu. Peamised mängijad tu­rul, kes pakuvad tarkvara katsetamise tee­nust, on Marketwathi andmetel Capgemi­ni, Accenture, IBM, Wipro, HP, Cognizant Technology Solutions ja teised ning nen­de koguväärtus on üle 30 miljardi dolla­ri. Prognoositakse, et 2020. aastaks kas­ vab see 50 miljardini. Tähtis roll selles äris on Indial, sest paljud firmad kasutavad in­dialasi alltöövõtjatena. Samas annab kat­setamine suure osa sissetulekust sellistele India firmadele nagu TCS, Infosys, Wip­ro, HCL Tech ja Cognizant Tech. Indialas­te turuosa üleilmsel katsetamise turul oli 2012. aastal umbes 40 protsenti, kuid in­dialastest eksperdid ise leiavad, et nende potentsiaal on hõivata koguni 70 protsen­ti. Nagu võib välja lugeda Testlio kodule­hel olevast infost, teeb ka selle Eesti ette­võttega koostööd 30 katsetajat Indiast.

Testlio lõpptoodang on laiaulatus­lik ülevaade leitud probleemidest, samuti võib see sisaldada tagasiside monitoorin­gut. Näiteks võib Testlio koguda interne­tikasutajate arvamusi. Tavaliselt võtab üks katsetus aega 10-40 tundi sõltuvalt ra­kenduse keerukusest ja tunni eest maks­tav tasu on umbes 60 dollarit. Praegu töö­tab Testlio 200 katsetajaga kogu maailmas, peamiselt inglise keeles, kuigi juba on ka kogemusi rakendustega teistes keel­tes. Koosseisulisi töötajaid on 16, kellest viis asuvad USA-s ja 11 Eestis. Mingist erilisest käibest veel rääkida ei saa: miljon saadi alles selle aasta jaanuaris ja praegu kulub see arendustööle, ldiente on esial­gu veel vähe. See-eest need, kes on, anna­vad väga head tagasisidet. Näiteks ettevõt­te MyAppFitness juht Robin Thurston üt­leb: „Testlio katsetas 100 protsenti meie viimast rakendust ja tulemused on imet­lusväärsed. Soovitan kõigile uutele raken­dustele.” Selliste rakendustega pole ime, et Kristel ei ole veel turundusele mõel­nud. Ta on asunud looma blogi ja kasu­tab Google AdWordsi, kuid seni on parim reldaam soovitused, millest tal puudust ei ole. Pole kahtlustki, et kulutades miljoni, saab ta tagasi mitu korda rohkem.

2688 Visi skatījumi 4 Skatījumu šodien

Jäta kommentaar

Ühine vestlusega


wpDiscuz